ดำเนินการโดย: คณะกรรมการขับเคลื่อนสมรรถนะ ทอ., วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมโดย: น.อ.นที ปั้นทอง, เขียนโปรแกรมโดย: น.อ.อนุโชต วุฒิพรพงษ์

กองทัพอากาศกำหนดการใช้งานโปรแกรมดังนี้ ตั้งแต่ ถึง
1. บันทึกตัวชี้วัดรายบุคคล 1 พ.ค.64 20 พ.ค.64
2. ผู้ประเมิน/ผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบ/แก้ไข ตัวชี้วัดฯ 21 พ.ค.64 31 พ.ค.64
3. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.64 30 มิ.ย.64
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะกำลังพล 1 ก.ค.64 15 ก.ค.64
5. ให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะกำลังพล 16 ก.ค.64 31 ก.ค.64
         
- ในวันและเวลาราชการ กรณีลืมรหัสผ่าน และคำถาม-คำตอบ กรุณาติดต่อ
ผู้ดูแลระบบอีเมล์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ กองทัพอากาศ 1155
(เฉพาะโทรเบอร์ภายในกองทัพอากาศ)
- ต่างจังหวัดติดต่อผ่านเบอร์กลาง 02-5346000 แล้วกดเบอร์ข้างต้น
- นอกเวลาราชการ รับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ support@rtaf.mi.th